Neuropsykiatriska utredningar

Jag har mångårig erfarenhet från vuxenpsykiatrin med neuropsykiatriska utredningar. Utredningar genomförs när det finns misstanke om  neuropsykiatriska nedsättningar och funktionshinder. Funktionshinder såsom ADHD, ADD och/eller autismspektrumstörningar. Vid utredningarna samarbetar jag med överläkare och psykiater Manuela Scheidenberger som har hemsida www.medemus.se.

Innan en utredning påbörjas så görs ett bedömningssamtal hos mig Mikael Skogsmo där du också får fylla i ett beteende- och symtomskattningsformulär för att utröna om det finns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta för att en utredning inte görs i onödan som kostar både tid och pengar.

Testningen och utredningen påbörjas sedan hos mig psykolog Mikael Skogsmo med intervju,  anamnesupptagning samt en fördjupad skattning av dina symtom. Detta för att kartlägga dit liv, hur du har fungerat under uppväxten och i skolan. Därefter får du genomföra olika kognitiva tester där man undersöker problemlösningsförmåga, minne, koncentration, perceptuell förmåga med mera. En läkarundersökning hos Manuela Scheidenberger genomförs och slutligen intervju och symtomskattning med någon anhörig, vanligtvis någon av föräldrarna. När utredningen är klar får du en muntlig återkoppling med en eventuell diagnos samt förslag på behandlingsinsatser. Du får även ett skriftligt intyg på det sammantagna resultatet och då även om det skulle visa sig att du inte har just ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det kan finnas alternativa förklaringar och diagnoser för dina svårigheter.

Som patient kan du alltid räkna med att vi är noggranna, utförliga och inte missar diagnoser eller områden som är viktiga. Efter genomförd utredning erbjuder vi eventuell medicinsk behandling samt garanterar att våra utredningar är gångbara hos andra vårdgivare så att du kan känna dig trygg.  Vi stöttar dig hela vägen till behandling

Utredningarnas genomförande utgår från Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer. Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information.